Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”
29 / 07 / 2020 | Michał | wyświetleń: 201

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”

Burmistrz Karlina zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu  

„Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”

 

Burmistrz Karlino zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”.

Konsultację mają służyć pomocą Gminie Karlino w spójnym i przejrzystym przedstawieniu kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, jako obowiązkowy element wniosku o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizującego projekt pozakonkursowy pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020,  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Szczegółowe wyjaśnienia pojęć i praktyczne wskazania, służące przygotowaniu przez Gminę Karlino koncepcji, znajdują się w odrębnym dokumencie, stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu grantowego („Wytyczne do przygotowania przez wnioskodawców kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”), oraz załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu grantowego („Minimalne wymogi w zakresie standardu usługi door-to-door”).

Państwa opinia i wyrażenie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej w niniejszym formularzu pozwolą Gminie Karlino na przygotowanie analizy do ww. dokumentu i pomogą zdefiniować problemy mieszkańców gminy w tym zakresie.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych w gminie, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek rehabilitacji, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony.

Ankieta jest anonimowa, chodzi o wskazanie przez osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne) obszaru gminy, który mógłby być wzięty pod uwagę w dokumencie oraz wskazanie potrzeby mieszkańca gminy.

usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się dn. 29 lipca 2020 roku i potrwają do dn. 12 sierpnia 2020 r., przy czym odbywać się będą w formie:

  1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Miejskim ul. Jana Pawła II 6, w Biurze Podawczym
  2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Karlinie.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.karlino.pl oraz w Urzędzie Miejskim ul. Jana Pawła II 6, w Biurze Podawczym. Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Osoba odpowiedzialna:

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Miejskiego jest Justyna Ciesielska  tel. 943119528.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ