Zarządzenie Burmistrza Karlina nr 55/2020
06 / 08 / 2020 | Michał | wyświetleń: 179

Zarządzenie Nr  55 /2020
Burmistrza Karlina
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia dni wolnych  od pracy w 2020 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karlinie za święta przypadające w soboty.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm) oraz art. 130 §  2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dni wolne od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2020 roku:

1) dzień 14 sierpnia 2020 r., (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 r., który wypada w dzień wolny od pracy (sobota),

2)  dzień 24 grudnia 2020 r., (czwartek) ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za  

     dzień 26 grudnia 2020 r., który wypada w dzień wolny od pracy (sobota).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Gminy Karlino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ