Zarządzenie Burmistrza Karlina nr 46/2021
31 / 05 / 2021 | Michał | wyświetleń: 192

Zarządzenie Burmistrza Karlina nr 46/2021 z dnia 31maja 2021 r. w sprawie zmiany ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Karlinie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie dobro mieszkańców gminy Karlino, zarządzam co następuje:

§1.

1. Wprowadzam od dnia 1 czerwca 2021 r. do odwołania, zmiany w ograniczeniu dostępu do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Karlinie dla interesantów w ten sposób, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 interesant zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi gminy Karlino.

§3.

Traci moc zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Karlina z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Karlinie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ