Sesja Rady Miejskiej w Karlinie - 29.09.2021
20 / 09 / 2021 | Michał | wyświetleń: 252

ZAWIADOMIENIE

Rada Miejska w Karlinie zawiadamia, że w dniu 29 września 2021 roku, o godzinie 1000  w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Karlinie.
                 
Proponowany porządek obrad:
1.    Sprawy regulaminowe:
a)    stwierdzenie prawomocności obrad,
b)    przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad,
c)    przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej oraz XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
2.    Wolne wnioski i informacje.
3.    Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
4.    Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5.    Wykonanie budżetu Gminy Karlino za I półrocze 2021 roku.
5a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2021 r. budżetu Gminy Karlino oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
6.    Informacja dotycząca działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie za 2020 rok.
7.    Informacja dotycząca działalności Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Karlinie- podsumowanie sezonu grzewczego.

8.    Podjęcie uchwał w sprawie

a)   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2021,
b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Karlino na lata 2021-2033,
c)   zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i określenia wartości wynagrodzenia za inkaso,
d)  zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
e)   zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
f)    udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku,
g)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
h)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino- obręb Karścino,
i)     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino- obręb 0004 m. Karlino,
j)     wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino- obręb Daszewo,
k)   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karlino,
l)     szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Karlinie.
 
 Przewodnicząca Rady Miejskiej
 Beata Klepuszewska

KOMUNIKAT

W związku z rozwojem pandemii COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Karlino zwracam się z apelem o wyłączny udział osób w obradach XXXIX sesji Rady Miejskiej w Karlinie, których obecność jest wymagana zakresem procedowania uchwał. Wskazuję przy tym, iż istnieje możliwość oglądania przebiegu obrad na żywo za pośrednictwem transmisji online pod adresem https://crv.pl/transmisja-zachodniopomorskie-rada_miejska_w_karlinieMieszkańców i innych zainteresowanych, którzy chcieliby zabrać głos na XXXIX sesji Rady Miejskiej w Karlinie informuje, że istnieje możliwość przekazania swoich wystąpień w formie pisemnej, kierowanych bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej, lub na adres w terminie do 28.09.2021 r. do godz. 10.00. 

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ