Sesja Rady Miejskiej w Karlinie - 25.03.2019
18 / 03 / 2019 | Michał | wyświetleń: 580

Z A W I A D O M I E N I E

Rada Miejska w Karlinie zawiadamia, że w dniu 25 marca 2019 roku, o godzinie 1000  w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Karlinie.           

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności obrad,

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.

2. Wolne wnioski i informacje.
3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Informacje dotyczące rolnictwa i infrastruktury wiejskiej na terenie Gminy Karlino:

a)  Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół Doradców w Białogardzie,

b) Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie,

c) Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Karlinie,

d) Zakład Oświaty w Karlinie – szkoły wiejskie,

e) Karliński Ośrodek Kultury – świetlice wiejskie.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2019,

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2019-2029,

c) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego,

d) poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

e) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie statutów jednostek pomocniczych,

g) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Karlino,

h) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,

i) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

j) wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Karlino współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,

k) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino w części obrębu geodezyjnego Wietszyno,

l) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino w części obrębu geodezyjnego Daszewo,

m) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino w części obrębu geodezyjnego 003 Karlino,

n)  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino w części obrębu geodezyjnego 003 Karlino.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ