Sesja Rady Miejskiej w Karlinie - 26.02.2021
18 / 02 / 2021 | Michał | wyświetleń: 160

Z A W I A D O M I E N I E

Rada Miejska w Karlinie zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2021 roku, o godzinie 1000  w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Karlinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności obrad,

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.

2. Wolne wnioski i informacje.
3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat działalności Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie w 2020 roku.
6. Informacja na temat działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie w 2020 roku.
7. Informacja Kierownika Referatu ds. Lokalowych i Mieszkaniowych w Urzędzie Miejskim w Karlinie za 2020 rok.
8. Podsumowanie ferii zimowych na terenie Gminy Karlino:

a) Zakład Oświaty w Karlinie,

b) Karliński Ośrodek Kultury,

c) Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Karlinie za rok 2020.

10. Informacja o pracy Rady Powiatu Białogardzkiego – radni z terenu Gminy Karlino.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku,

b) rozpatrzenia petycji,

c) poparcia Rady Miejskiej w Karlinie dla stanowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego sytuacji gospodarczej gmin turystycznych województwa zachodniopomorskiego,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

e) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,

f)   wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,

g) zbycia nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino,

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino,

i) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino w części obrębu geodezyjnego 004 Karlino,

j) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino w części obrębu geodezyjnego Daszewo.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Zakończenie XXXI sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Beata Klepuszewska

KOMUNIKAT

W związku z rozwojem pandemii COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Karlino zwracam się z apelem o wyłączny udział osób w obradach XXXI sesji Rady Miejskiej w Karlinie, których obecność jest wymagana zakresem procedowania uchwał.

Wskazuję przy tym, iż istnieje możliwość oglądania przebiegu obrad na żywo za pośrednictwem transmisji online pod adresem

Mieszkańców i innych zainteresowanych, którzy chcieliby zabrać głos na XXXI sesji Rady Miejskiej w Karlinie informuje, że istnieje możliwość przekazania swoich wystąpień w formie pisemnej, kierowanych bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej, lub na adres w terminie do 25.02.2021 r. do godz. 10.00. 

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ