Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 155
11 / 05 / 2021 | Michał | wyświetleń: 189

Burmistrz Karlina Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino

OGŁASZA

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie 003 miasta Karlino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 155 o pow. 1149 m², przeznaczonejw miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej  w Karlinie Nr XXIII/227/08 z dnia 24 lipca 2008 r., (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78 poz. 1711), Zmienionym  uchwałą  Nr XXIV/232/20 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 22.06.2020 r pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i oznaczonej symbolem 7 MN  zmienionym uchwałą Nr XXIV/232/20 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 22.06.2020 r.., Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 155 posiada urządzoną księgę wieczystą  nr KO1B/00033845/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie.

Wyżej wymieniona nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Termin zagospodarowania działki – 24 miesiące rozpoczęcie zabudowy (wybudowanie fundamentów), a zakończenie zabudowy (stan surowy zamknięty) w terminie 60 miesięcy od daty zwarcia umowy w formie aktu notarialnego.

CENA WYWOŁAWCZA – 48.100,00 zł

WADIUM - 9.600,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 roku o godzinie 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej niżej wysokości. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 08 czerwca  2021 roku  w kasie tut. Urzędu  lub  na konto: PKO BP  Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni  po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości. Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać wypis z KRS lub zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z innego właściwego rejestru. Cudzoziemcy, jeśli oferentem jest osoba prawna, powinni posiadać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów. Aktualność  wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż okres 3 miesięcy przed terminem przetargu. Osoby prawne powinny posiadać  pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.    

Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017 poz. 2278).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do ceny wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Wylicytowana cena za nieruchomości płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej.

W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości gruntowej zostanie zastrzeżone na rzecz  Gminy Karlino prawo jej odkupu na okres 5 lat (art. 593 k.c.) w razie niedotrzymania któregokolwiek  z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości.

Po bezskutecznym upływie któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości ustalonych w umowie, nabywca na wezwanie uiści na rzecz Gminy Karlino kary umowne w wysokości :

- 10 % ceny nabycia brutto za pierwszy rok,

- 20 % ceny nabycia brutto za każdy następny rok przekroczenia terminów,

od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W razie niedotrzymania wyżej określonego terminu, nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych, a obowiązek zapłaty kar obowiązuje także nastę

pców prawnych Nabywcy.

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki do kwoty odpowiadającej 20% ceny nabycia brutto lub wpłatę kaucji przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Urzędu w wysokości 20 % ceny nabycia brutto,  formę zabezpieczenia nabywca określi po zakończeniu licytacji przed podpisaniem protokołu z przetargu.              

Gmina  Karlino przechowywać będzie kaucję pieniężną na oprocentowanym rachunku bankowym, kaucja pieniężna wraz z odsetkami, służy pokryciu roszczeń z tytułu kar pieniężnych naliczonych  w przypadku niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości. Gmina Karlino zwróci Kupującym kaucję pieniężną wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszoną o naliczone uprzednio kary pieniężne, koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Kupujących - w terminie 14 dni od dnia wykonania zabudowy nieruchomości.

Przeniesienie przez Kupujących prawa własności nabytej nieruchomości, na rzecz osób trzecich przed upływem terminu zakończenia zabudowy (60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży) nie stanowi podstawy do zwrotu kaucji pieniężnej wraz z odsetkami, chyba, że w dacie przeniesienia tego prawa Kupujący zakończyli już zabudowę tej nieruchomości.

Za rozpoczęcie zabudowy uważać się będzie wybudowanie fundamentów, a za zakończenie wybudowanie obiektu w stanie surowym zamkniętym.

W przypadku wyboru wpłaty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowania nieruchomości - w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania następuje przepadek 50 % kwoty kaucji na rzecz Gminy Karlino, a w drugim roku kolejne 50 % kwoty kaucji.

Umowa notarialna zawarta będzie w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty notarialne ponosi nabywca.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-94) 311 95 47 lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia 11 maja 2021 r.                                                         Burmistrz Karlina Waldemar Miśko

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ