Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białogardzkim
08 / 03 / 2019 | Michał | wyświetleń: 814

 

Powiat Białogardzki / Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt pn.:

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białogardzkim (IV)

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Uczestnicy:145 młodych osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie w wieku 18-29 lat, w tym osoby kwalifikujące się do tzw. młodzieży NEET [1]. Priorytetowo traktowane będą młode osoby: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu udzielone zostanie wsparcie w postaci: Indywidualnego Planu Działania – 145 osób, pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego – 145 osób, stażu – 70 osób, bonu na zasiedlenie – 20 osób, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 20 osób, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 15 osób.  Wynikiem udzielonego wsparcia będzie między innymi: nabycie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, podjęcie zatrudnienia, rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparcie w ramach projektu kierowane jest zarówno do mężczyzn jak i kobiet oraz zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym.

Wsparcie realizowane będzie w sposób ciągły, aż do momentu osiągnięcia zaplanowanej liczby uczestników projektu.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać więcej informacji u swojego doradcy klienta osobiście bądź telefonicznie tj. pok. 1 (94 311 31 21), pok. 2A (94 311 31 27), pok. 8 (94 311 31 21), pok. 9 (94 311 31 14), pok. 19 (94 311 31 22), pok. 21 (94 311 31 24).

Informacje w sprawie zasad udzielania wsparcia można uzyskać w: pok. 20 (tel. 94 311 31 15 w sprawie staży); pok. 10 (tel. 94 311 31 07 w sprawie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy); pok. 19 (tel. 94 311 31 22 w sprawie szkoleń).

Okres realizacji projektu: Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wartość projektu: 1 731 451,00 zł,w tym 1 459 266,90 zł to środki Europejskiego Funduszu Społecznego


[1]Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki nie pracuje (tj.  bezrobotna lub bierna zawodowo) i nie kształci się(tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni)

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ