ROKOWANIA po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na działkę nr 8/8
26 / 03 / 2019 | Michał | wyświetleń: 494

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino
O G Ł A S Z A

ROKOWANIA

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

nr działki 8/8 o pow. 1041 m², położonej w obrębie 003 miasta Karlino, nie posiadającej aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczonej w ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Karlino’’ jako  tereny usługowo- mieszkaniowe. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów nieruchomość stanowi grunty orne RV. Teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka  posiada   decyzję o warunkach zabudowy nr  GP.6730.7.2019.ISC.5  z dnia 11 marca 2019 rNieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 8/8 posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1B/00028067/4prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie.

1.CENA WYWOŁAWCZA ZA W/W NIERUCHOMOŚĆ WYNOSI   - 24.000,00 zł

    ZALICZKA   -   4.800,00 zł

2. W/w nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

3.W/w działka nie została sprzedana w przetargach przeprowadzonych w dniach:                                             

- I przetarg 03.01.2019 r.,

- II przetarg 11.02 2019 r.

4. Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy ul. Plac Jana Pawła II 6   w Karlinie   (pokój nr 7), do dnia 18 kwietnia  2019 r. do godz. 15ºº. Koperty powinny być  opisane   w następujący sposób : „Rokowania na sprzedaż działki nr 8/8, o pow. 1041 m²  w obr. 003 m. Karlina”.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.    

5.Informacje o rokowaniach oraz warunki rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Karlinie  pokój nr 16 oraz na stronie internetowej www.karlino.pl i www.bip.karlino.pl

6.Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 10°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać :

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym    jest osoba prawna lub inny podmiot,· oświadczenie, że Zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje bez zastrzeżeń,
  • datę sporządzenia zgłoszenia,
  • proponowaną cenę sprzedaży, łącznie z podatkiem VAT 23% w związku z wydaną decyzja o warunkach zabudowy nr  GP.6730.7.2019.ISC.5  z dnia 11 marca 2019 r.· kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 4.800,00 zł,
  • oświadczenie, że Zgłaszający  zapoznał się  ze stanem działki przyjmuje go bez zastrzeżeń
  • podpis składającego                        
  • akceptacje terminów zagospodarowania nieruchomości
  • sposób zabezpieczenia w przypadku nie dotrzymania terminów zagospodarowania( hipoteka lub kaucja)

Zgłaszający udział  w rokowaniach winien dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 4.800,00 zł  przelewem bankowym środków pieniężnych na rachunek bankowy sprzedającego - Urzędu Miejskiego  w Karlinie:

PKO BP

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

lub gotówką w kasie tut. Urzędu w terminie do dnia 28 marca 2019 r. 

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy lub do kasy Urzędu Miejskiego w Karlinie.

Otwarcie rokowań nastąpi w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 10°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.

Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać dokument tożsamości. Uczestnicy biorący udział w rokowaniach przez pełnomocnika  powinny posiadać  pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.   

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zalicza się na poczet sprzedaży. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości gruntowej zostanie zastrzeżone na rzecz  Gminy Karlino prawo jej odkupu na okres 5 lat (art. 593 k.c.) w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości.

Po bezskutecznym upływie któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości ustalonych w umowie, nabywca na wezwanie uiści na rzecz Gminy Karlino kary umowne w wysokości :

- 10 % ceny nabycia brutto za pierwszy rok,

- 20 % ceny nabycia brutto za każdy następny rok przekroczenia terminów,

od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W razie niedotrzymania wyżej określonego terminu, nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych, a obowiązek zapłaty kar obowiązuje także następców prawnych Nabywcy.

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej do kwoty odpowiadającej 20% ceny nabycia brutto lub wpłatę kaucji  na konto Urzędu w wysokości 20 % ceny nabycia brutto, którą to formę nabywca określa w pisemnym zgłoszeniu udziału w rokowaniach.                                                                                   

Za rozpoczęcie zabudowy uważać się będzie wybudowanie fundamentów, a za zakończenie wybudowanie obiektu w stanie surowym zamkniętym.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu kar umownych, opisanych powyżej nabywca podda się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c do kwoty odpowiadającej 20 % ceny nabycia brutto z całego swojego majątku, co do obowiązku zapłaty powyższych kar umownych na rzecz Gminy Karlino w terminie 5 lat od daty zawarcia umowy  w formie aktu notarialnego.

W przypadku wyboru wpłaty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowania nieruchomości - w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania następuje przepadek 50 % kwoty kaucji na rzecz Gminy Karlino, a w drugim roku kolejne 50 % kwoty kaucji.

Gmina Karlino przechowywać będzie kaucję pieniężną na oprocentowanym rachunku bankowym, kaucja pieniężna wraz z odsetkami, służy pokryciu roszczeń z tytułu kar pieniężnych naliczonych w przypadku niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości. Gmina Karlino zwróci Kupującym kaucję pieniężną wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszoną o naliczone uprzednio kary pieniężne, koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy                     na rachunek bankowy Kupujących - w terminie 14 dni od dnia wykonania zabudowy nieruchomości,

W przypadku gdy osoba, która w wyniku przeprowadzonych rokowań została wyłoniona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy zakupu w wyznaczonym terminie wpłacona zaliczka  nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Karlina ma prawo zamknąć rokowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania rokowań  z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-94) 311 95 47 lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Karlinie przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia 26 marca  2019 r.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ