Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych - Wojskowe Koło Łowieckie „Trop" Koszalin
02 / 01 / 2020 | Michał | wyświetleń: 230

OBWIESZCZENIE

o terminie polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października  1995 r. Prawo łowieckie

( Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m,

o planowanym terminie, w tym  godzinie rozpoczęcia polowań  zbiorowych przez Wojskowe Koło Łowieckie „TROP” Koszalin  - obwód  219  na terenie Gminy Karlino  w  sezonie  2019/2020 r .

Ponadto informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz  z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było- numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę  obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela , posiadacza albo zarządcę  gruntu o sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie www.karlino.pl i www.bip.karlino.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karlino.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ