Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 54/2
15 / 03 / 2019 | Michał | wyświetleń: 551

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino
O G Ł A S Z A

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr 54/2 o pow. 634 m², położonej w obrębie 005 miasta Karlino,  nie posiadającej aktualnego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino. W ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Karlino” teren określony jako tereny zabudowy mieszkaniowej. Brak wydanej decyzji  o warunkach zabudowy.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka    nr 52/4  posiada urządzoną księgę wieczystą KO1B/00050479/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białogardzie.

Wyżej wymieniona nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

            CENA WYWOŁAWCZA   –  24.700,00 zł     

            WADIUM    –   4.800,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej niżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2019 roku  na konto:

PKO BP

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i zaoferuje on co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika,  który wygrał przetarg. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości ora dowód wpłaty wadium. Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać wypis z KRS lub zaświadczenia   o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z innego właściwego rejestru. Cudzoziemcy, jeśli oferentem jest osoba prawna, powinni posiadać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów. Aktualność  wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż okres 3 miesięcy przed terminem przetargu. Osoby prawne powinny posiadać  pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.    

Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz.2278).

Sprzedaż działki zwolniona będzie od podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Wylicytowana cena za nieruchomość płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej. 

Umowa notarialna zawarta będzie w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty notarialne ponosi nabywca.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-94) 311 95 47 lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia 15 marca 2019r.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ