Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 89
14 / 01 / 2020 | Michał | wyświetleń: 411

Burmistrz Karlina

78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6

O G Ł A S Z A

Pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 89 o pow. 4686 m², obręb Kowańcz gm. Karlino, nie posiadającej aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino i wydanej decyzji o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy teren ten oznaczony jest jako grunty rolne. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest jako użytki kopalne.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka  nr 89 nie  posiada urządzonej księgi wieczystej.

W/w nieruchomość wolna jest od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Cena wywoławcza    - 15.000,00 zł

Wadium   -   2.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego  2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ulica Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9, o godz. 10:00

Warunkiem przystąpienia   do przetargu jest wpłata wadium  w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia  11 lutego  2020 r.  na konto :  

PKO Bank Polski SA

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium. Przy wpłacie wadium należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Wadium wpłacone  przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich  wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem         w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega  przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Szczegółowe informacje w załączniku.

 

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ