ZADANIA MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
16 / 10 / 2018 | Michał
grafika

Do zadań Komisji należy inicjowanie i monitorowanie działań związanych z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie umiejętności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

1) przeprowadzanie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami, u których występuje problem uzależnienia od alkoholu,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu, pomocy psychospołecznej i prawnej,

3) podejmowanie działań zmierzających  do poddawania leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu- postępowanie wnioskowe,

4) kierowanie osób uzależnionych na badanie psychologiczne prowadzone przez biegłego psychologa i biegłego psychiatrę w  celu wydania opinii co do faktycznego wystąpienia uzależnienia,

5) przygotowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu osób odmawiających dobrowolnego podjęcia leczenia,

6) wydawanie postanowień  dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Karlinie,

7) przeprowadzanie kontroli przestrzegania warunków i zasad, podawania i spożywania sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Karlina

8) wypracowanie standardów i zasad dla realizowania programów profilaktycznych,

9) wprowadzanie nowych programów profilaktycznych, opracowań autorskich i pilotażowych, zakup i prenumerata pism, periodyków oraz literatury fachowej,

10) podnoszenie wiedzy i kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i warsztatach obejmujących obszar uzależnień.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ